طرح زیر یک پیشنهاد است که هر سه صحرا را پر از آب دریا می کند این طرح با انتقاداتی مواجه گردیده است هر چند ضرورت دارد ابعاد مختلف آن عمیقا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

در طول مسیر زیر بعضا به عمق ۱۰۰ متر خاکبرداری و بعضا به ارتفاع ۱۰۰ متر خاکریزی خواهد شد تا حداقل ۵ و تا ۱۰ مسیر کشتیرانی با سطوح متفاوت ایجاد شود و کشتی ها از دریای عمان وارد کانال جازموریان تا دامغان شوند. و از شمال دامغان تا دریای خزر نیز چند کانال کشتیرانی غیر هم سطح ایجاد تا کشتی ها وارد دریای خزر شوند.

محل اتصال دریای عمان به جازموریان به دلیل اختلاف سطح از دریا نیاز به چند مرحله افزایش سطح آب کانال مشابه کانال ولگا دن می باشد به این ترتیب که آب از کانال دوم (کانال برگشت)که ارتفاع بیشتری دارد آب وارد بند اول شده و آب پس از بالا آمدن کشتی را به سطح دوم می رساند و به همین ترتیب ادامه می یابد تا کشتی به مسیر کانال هموار ۱۱۰۰ کیلومتری می رسد البته لازم است با پمپ های بزرگی که روی ورودی دریای عمان نصب می شوند آب به حوضچه سطح بالا پمپ شود خصوصا در زمان راه اندازی صدها میلیون متر مکعب آب دریای عمان به حوضچه طراز دوم و سوم پمپ شود.

در این مسیر بخشهایی بین کوه ها قرار می گیرد که با ورود آب به آن دره ها آب ارتفاع می گیرد و وارد مسیر مد نظر می شود.

در انتهای کانال اول حدود ۱۰۰ کیلومتر ارتفاع زیاد می شود که این ۱۰۰ کیلومتر نیز به روش ابتدای کانال عمل شده و کشتی وارد کانال دریای خزر می شود.

در اخبار و تحلیل های مرتبط که در انتهای این تحلیل نمایش داده می شود کانال های مشابه و کلیات طرح بیشتر تشریح می گردد.